ForsidePræsentation Vores hverdag Skolens profil Nyttig info Begivenheder
Forside og nyheder
Præsentation af skolen
Vores hverdag
Skolens profil
Nyttig info
 Bestyrelsen
Begivenheder
Kontakt os
  
  
  
  

 

Bestyrelsen for Byens Skole

Bestyrelsen har 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling i marts eller april måned hvert år.

Medlemmer vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg og suppleanter vælges for ét år ad gangen – også med mulighed for genvalg. Kun forældre til elever på skolen kan vælges.


Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består efter valg på generalforsamlingen 2020 af:

Nils Riske, formand (Anne-Li 7R)
Tina S. Larsen, næstformand (Philip 9Z og William 6L)
Peter Weitzmann, medlem (Sofie 5Ø)
Heidi Seidelin, medlem (Sylvester 7P og Frederikke 4E)
Masja Parby, medlem (Malina 7P)
Christian Døcker, 1. suppleant (Mathilda 7.P og Jacob 7.R)
Christian Oxlund, 2. suppleant (Emma 6.S og Gustav 2.P)


Bestyrelsens ansvar og opgaver

Bestyrelsens opgaver følger af vedtægternes § 5:

"§5. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt og med de gældende bestemmelser for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder efter forudgående høring af lærerrådet. Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens fastansatte personale.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes driftsregnskab og status for skolen. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med reglerne om revision af friskoler og private grundskoler. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for, at generalforsamlingen vælger en eller flere tilsynsførende. Det er alene forældre til elever på skolen, der kan deltage i valget af tilsynsførende. Forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens tilsyn med skolen.

Stk. 6. Forældre til elever og forældre til elever, der er indskrevet i skolen med henblik på at begynde skolegang inden for et år efter generalforsamlingens afholdelse, og fastansatte ved skolen har altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber/revisionsprotokol og andre dokumenter, der er af betydning for bl.a. vurdering af skolens økonomi, og som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give retten til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægterne.”

Vi holder ca. 10 bestyrelsesmøder om året. Vi skriver referat af møderne og orienterer om aktuelle sager i et orienteringsbrev, der kommer ca. hver anden måned.


 
Ledige pladser


Kontakt kontoret for oplysninger om venteliste.

Link til ventelistenotering samt vejledning om indmeldelse hentes på siden med Nyttig information.


 
Note


Hvis du under dette gennemsyn af hjemmesiden opdager graverende fejl, er du velkommen til at kontakte os!

Heidi & Steen

Byens Skole, Høffdingsvej 75, 2500 Valby. Telefon 36 16 77 46
Til forsiden