Til forsiden
 
ForsidePræsentation Vores hverdag Skolens profil Nyttig info Begivenheder
Forside og nyheder
Præsentation af skolen
Vores hverdag
Skolens profil
Nyttig info
Begivenheder
Kontakt os
  
  
  
  

 

Klare værdier skaber bedre læring og glade børn

Byens Skoles ønske er at skabe læring og dannelse gennem anerkendelse, tolerance og udvikling

På Byens Skole har vi 3 grundlæggende værdier der er udgangspunktet for den faglige og personlige udvikling;

Vi lægger stor vægt på at værdierne skal kunne udleves og opleves i praksis og ikke blot står i en mappe på skolelederens kontor. Derfor er det hensigten at skolens værdier kan opleves i elevernes møde med skolen, i forældrenes samarbejde med skolen, i mødet mellem lærere, pædagoger og børn, i samarbejdet mellem skolens ansatte og i skoleledelsens og bestyrelsens arbejde.

Vi ønsker at alle skolens aktiviteter er kendetegnet ved én eller flere af vores værdier, således at de bliver et genkendeligt redskab når forældrene møder skolens ansatte til skole-hjemsamtaler, forældremøder og i forbindelse med skolens arrangementer.

I skolens hverdag vil man også arbejde målrettet med værdierne når skolens mange arrangementer skal planlægges, udføres og evalueres. Det være sig i den daglige undervisning eller til afdelingsugerne, ved spisning i kantinen, til Lilleskolernes dag, ved skolens julearrangement, teaterprojekter, forårskoncerter, lejrskoler, sommerfest, skolestart og meget mere.

Vores håb er at alle skolens brugere og ansatte vil bruge og forholde sig aktivt til skolens værdigrundlag. Hermed er alle inviteret til at bidrage til at gøre Byens Skole til byens bedste.


Profil

Byens Skole er bl.a. kendetegnet ved et godt forældresamarbejde, det særlige fagudbud og det unikke læringsmiljø

Læringsmiljøet på Byens Skole er under stadig udvikling. Vi fokuserer på at tilrette undervisningssituationer som sætter barnets mangeartede kompetencer i spil, og dermed understøtter barnet i en positiv udvikling.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og mere fleksible undervisningsformer som projekt og temaforløb, matematik - og læsekurser på tværs af klasserne og afdelingsuger, hvor eleverne danner hold på tværs af klasserne efter interesse.

I skoleåret 2013/14 er vi 455 elever fordelt med:

 • 184 elever i indskolingen ( bh. kl. - 3. kl. )
 • 138 elever på mellemtrinnet ( 4. kl. - 6. kl. )
 • 133 elever i overbygningen ( 7. kl. - 9. kl. )


Fælles Mål

Byens Skole følger Folkeskolens Fælles Mål udarbejdet af undervisningsministeriet.

Fælles Mål præciserer hvilke faglige kundskaber og færdigheder børnene skal besidde for, at kunne afslutte deres skolegang med folkeskolens afgangsprøve eller FS 10.
Læs mere på undervisningsministeriets side om Fælles Mål

På Byens Skole ligger vi ligeledes vægt på at give børnene en undervisning, der er præget af vekslende arbejdsformer herunder gruppearbejde og projektundervisning. Social læring og dannelse er ligeledes i fokus, således at børnene ved skoleafslutningen er i besiddelse af såvel faglige som sociale kompetencer.


Fagudbud

Byens Skole tilbyder undervisning på bh. kl. til 9. kl.

Skolen er opdelt i 3 afdelinger, indskoling: bh. kl. - 3. kl. mellemtrin: 4. kl. - 6. kl. og overbygning: 7. kl. - 9. kl.

Fagene vi tilbyder fordeler sig som vist i nedenstående tabel:

Timeoversigt fordelt på fag og klasser. Opgivet som hele timer (60 min.) pr uge
 Bh kl 1 kl. 2 kl.3 kl.4 kl.5 kl.6 kl.7 kl. 8 kl.9 kl.
Dansk 2234,54,55,5555
Pulje6666666   
Tema3,53,53,53,5      
IFU8         
Matematik 33344433 4
Natur /
Teknik
 111      
Science        5 5 6
HKS       22 3
Idræt 1111,51,51,51,51,51,5
Musik 111111 2 2 2
Engelsk    223333
Tysk       333
SUM17,517,517,518,51919 21 24,5 24,5 27,5

På Byens Skole tilbyder vi en undervisning der mindst står mål med, hvad der i almindelighed kræves i Folkeskolen. Vi tilbyder folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens udvidede afgangsprøve i følgende fag:

 • Dansk
 • Matematik
 • Science: fysik, kemi, biologi, geografi
 • Tysk
 • Engelsk
 • HKS: historie, kristendom, samfundsfag

Det praktisk- musiske fagområde

På Byens Skole arbejder vi ud fra fagbeskrivelser, hvis indhold også tilgodeser skolens værdier og strukturer.

Vi lægger særligt vægt på faget musik, hvilket bl.a. kommer til udtryk i Åben Skole og vort samarbejde med den kommunale ungdomsskole.
Læs mere i dokumentationen for Praktisk- musiske fagområde.


Skole/hjem samarbejde

Et godt samarbejde med forældrene understøtter barnets trivsel og læring

På Byens Skole prioriterer vi skole/hjem samarbejdet højt - vi lægger op til en aktiv dialog om barnets trivsel og udvikling både i skolen og fritidsordningen. Vi forholder os aktivt til hvordan eleven trives som individ og som deltager i fællesskabet. Vi finder det væsentligt at skolen og hjemmet tager et fælles ansvar for barnets skolegang og trivsel, hvorfor vi forventer aktiv deltagelse i barnets skolegang gennem:

 • Forældremøder: hvor klassens fællesskab og trivsel, årsplaner, pædagogiske principper, lejrskoler mm. debatteres
 • Skole/hjemsamtaler: hvor barnets faglig og sociale udvikling drøftes og målsætninger evalueres
 • Arrangementer: f.eks. åbent hus, teater, koncerter mm. som giver mulighed for at følge skolens liv på nærmeste hold samt at møde skolens personale og andre forældre

Den tætte relation mellem skole og hjem styrkes yderligere af muligheden for at kontakte klasselæreren eller ledelsen for en drøftelse om barnets trivsel, eventuelle problemer mm. Skolen har ligeledes tilknyttet skolelæge, sundhedsplejerske og skolepsykolog som ugentligt er tilstede på skolen og ellers står til rådighed i særlige tilfælde.


Trivselsgrupper på Byens Skole
På Byens Skole tager forældrene et positivt medansvar for børnenes trivsel og det gode samvær.

Trivselsgrupper valgt blandt forældre i hver klasse er med til at fremme tolerance og motivation i læring og leg, ligesom trivselsgrupperne også er i løbende kontakt med skolen om dette.

Den løbende kommunikation forældrene imellem om alt, der bidrager positivt til børnenes trivsel er ligeledes en vigtig del af trivselsgruppernes fokusområder.

Valg til trivselsgruppen foregår på første forældremøde i det nye skoleår, hvor der fra hver klasse vælges minimum 2 repræsentanter.


Evaluerende test

Evaluerende test på 3. klassetrin

På 3. klassetrin gennemføres evaluering i dansk og matematik bl.a. ved hjælp af standardiserede test for de pågældende fag, fordi eleverne overgår til en ny afdeling (MT) det følgende skoleår.
Det handler dog ikke alene om at skifte klasselokale og afdeling, eleverne vil i stigende grad opleve, at der på MT er større forventninger til, at den enkelte elev udviser større grad af selvforvaltning ift. skolearbejdet.
Derfor har vi valgt, at lægge en evaluerende test i slutningen af tredje klassetrin og dermed undersøge elevernes evne til at løse danskfaglige og matematikfaglige problemstillinger. Hensigten med dette er bl.a. at give den modtagende lærer på 4. klassetrin så valid viden som muligt inden for disse fag.


Evaluering

Planlægning, målsætning, tilsyn og evaluering.

Det overordnede formål med evaluering på Byens Skole er; at forbedre undervisningen og støtte den enkelte elevs udvikling fagligt og socialt. Det gør vi blandt andet ved at:

 • Planlægge årets undervisning jf. fælles mål for fagene, således at det er muligt at evaluere børnenes resultater kvantitativt. Det kan være med skolens egne tests, læse/stave prøver eller FGMG i matematik.
 • Skolens særlige aktiviteter; lejrskoler, forårskoncerter, madlavning, puljeundervisning, er alle genstand for efterfølgende evalueringsforløb gennem timetildelingen til opgaven. Det er således indeholdt i timeakkorden, at de involverede lærere og pædagoger, afsætter tid til efterfølgende evaluering. Til arbejdet anvendes blandt andet mål og evalueringsmatrix - se eksempel her!
 • På Byens Skole undersøges undervisningsmiljøet jævnligt. Resultaterne af skolens undervisningsmiljøundersøgelser, præsenteres for medarbejdere og bestyrelse, hvorefter der udarbejdes en handlingsplan til forbedringer af de områder, hvor børnene påpeger udviklingsmuligheder. Undersøgelsen er således et vigtigt input i skolens målsætnings- og evalueringskultur.
 • I forbindelse med skolens to årlige skole/hjem-samtaler udarbejdes der mål og evaluering for den enkelte elevs faglige og sociale udvikling.
 • Byens Skole "efterses" årligt af en certificeret ekstern konsulent. Konsulentens opgave er at tilse at skolens lærings- og udviklingsaktiviteter står mål med det man kan forvente i folkeskolen. Der udarbejdes en tilsynsrapport (Se eks. Tilsynserklæring 2019-20), som skolens bestyrelse og medarbejdere gennemgår for mulige indsatsområder i forhold til forbedringer af skolens faglige undervisning og det generelle undervisningsmiljø.
 • I lighed med skolen evaluerer skolens SFO og Klub deres aktiviteter. Der anvendes følgende evalueringsmetode: 1. Der opsættes mål for periodens aktiviteter, 2. der udpeges indikatorer for succes (hvordan kan vi se, at vi er på rette vej), og sluttelig 3. evaluerer de involverede voksne aktiviteten efterfølgende. Er der herefter behov for justeringer etableres en handleplan. Se eksempel her!


Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøundersøgelse 2011/2012

På baggrund af Lov om Elevers og Studerendes Undervisningsmiljø, der trådte i kraft d. 1. august 2001, udarbejder Byens Skole en undervisningsmiljøundersøgelse hvert 3. år.
Denne undersøgelse er udført i april/maj 2012 og omfatter elevernes fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på skolen.


Vi har anvendt internetbaseret spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Undersøgelsen er udført i to dele, således at indskolingsbørnene (1.-3 kl. )har arbejdet med spørgsmål og svarmuligheder tilpasset deres aldersgruppe og resten af skolens børn(4. - 9. kl.) har arbejdet med spørgsmål og svarmuligheder tilpasset netop deres aldersgruppe. Foruden undersøgelsens standardspørgsmål, har vi spurgt til skolens spiseordning, da vi til stadighed er nysgerrige på, om ressourcerne til dette vigtige tilbud anvendes mest hensigtsmæssigt.
Besvarelserne vil ud over at være tilgængelige på skolens hjemmeside, ligeledes anvendes som evalueringsredskab ved opfølgende møde i bestyrelsen, sikkerhedsgruppen, lærergruppen, elevrådet og ledelsen.
Sikkerhedsgruppen vil på baggrund af disse evalueringer udvælge de fokus- og indsatsområder, som de finder aktuelle ift. at arbejde videre med skolens undervisningsmiljø i de kommende år - konkret udarbejder sikkerhedsgruppen en handleplan med tilhørende evalueringspunkter for at give arbejdet den nødvendige retning og opfølgning.

Handleplan
Overordnede resultater undervisningsmiljøundersøgelse 2012
UVM undersoegelse 2012 - IS
UVM undersoegelse 2012 - MT og OB


Nøgletal

Nøgletal om karakterer og overgangsfrekvens til anden uddannelse og beskæftigelse.

Folketinget har ved lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. sikret sammenlignelighed mellem uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Nøgletal for Byens Skole kan læses på Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase.
Link til: Gennemsigtighed og åbenhed for Byens Skole
Link til: Gennemsnitskarakterer for Byens Skole

Oplysninger om skolens fysiske tilgængelighed - adgangsforhold for handicappede mm.

Link til: Undervisningsministeriets database Vejviseren


Tilsyn

Skolen bliver løbende vurderet på vores kvalitet

Det gælder alt fra den faglige undervisning til vores køkkenhygiejne.
Resultaterne af diverse tilsyn kan læses her:

Tilsyn jf. folkeskoleloven
Tilsynserklæring 2019/20
Tilsynserklæring 2018/19
Tilsynserklæring 2017
Tilsynserklæring 2016
Tilsynserklæring 2015
Tilsynserklæring 2014
Tilsynserklæring 2013
Tilsynserklæring 2012
Tilsynsrapport for skoleåret 2010/11
Tilsynsrapport for skoleåret 2009/10
Tilsynsrapport for skoleåret 2008/09
Tilsynsrapport for skoleåret 2007/08
Tilsynsrapport 2006
Tilsynsrapport for skoleåret 2004/05
Tilsynsrapport for skoleåret 2003/04
Tilsynsrapport for skoleåret 2002/03

Fødevareregion København, Fødevarekontrol:

Københavns Brandvæsen, Forebyggende afdeling:
Brandsyn 2007/08


Rygepolitik

Byens Skole er røgfri

Byens Skole er en holdningsskole, hvor der bl.a. sættes fokus på sundhed. Derfor er det af skolens bestyrelse vedtaget, at skolen skal være røgfri for alle, der færdes på skolen.
Det er ikke tilladt at ryge på skolens område - hverken indendørs eller udendørs. Forbuddet omfatter alle, som opholder sig på skolens område, dvs. elever, forældre, medarbejdere, skolens gæster mv., og gælder også uden for skolens almindelige åbningstid, herunder om aftenen, i weekender og i ferier.
Læs retningslinierne her: Rygepolitik på Byens Skole


Rusmiddelpolitik

Alkohol- og rusmiddelreglement for eleverne på Byens Skole

På Byens Skole er vi af den opfattelse, at alkohol og rusmidler ikke har noget at gøre i elevernes dagligdag i skolen.
Læs regelsættet her: Rusmiddelpolitik


Brand- og evakueringsplan

I tilfælde af brand eller anden alam på skolen følges de beskrevne procedure og rutiner.

Ca. en gang om året gennemgår skolens børn og personale de anvisninger for evakuering som er beskrevet i planen.
Se dokument om Brand- og evakueringsplan


 
Hjemmesiden


Byens Skoles hjemmeside skrives i samarbejde mellem ledelse, lærer og elever. Indholdet vil løbende blive fornyet og udvidet, så kik forbi!

Resultatet kan ses på:
www.byens-skole.dk


Byens Skole, Høffdingsvej 75, 2500 Valby. Telefon 36 16 77 46